Het reglement

Om het welzijn van de omgeving en haar bewoners te beschermen zijn er een aantal regels opgesteld. Iedere visser is verplicht zichzelf op de hoogte te stellen van ons reglement en dient zich daaraan te houden, dit mede voor uw eigen veiligheid. De regels zijn verdeelt onder de categorieën karpervissen en witvissen.

Bij misstanden omtrent het reglement of m.b.t. andere zaken, maak foto's en neem contact via het email adres van de meeren. Ook voor vragen en/of onvrede aan de waterkant kunt u zich richten tot het bestuur.

Mocht er een viswedstrijd plaatsvinden, dan kan het zijn dat er andere regels van toepassing zijn. Deze regels zullen altijd worden vermeld onder de button wedstrijdvissen.


Karpervissen
- Het welzijn van de vissen en de omgeving waarin zij leven staat voorop.
- Op de stekken waar gevist wordt dienen een onthaakmat
  en groot schepnet aanwezig te zijn.
- Goede, grote onthaakmat gebruiken!
- Behandel de vissen met respect! Karper nat houden tijdens fotograferen,
  til uw vangst nooit te hoog op, houd karpers altijd boven de onthaakmat
  en let op de vinnen tijdens het optillen in schepnet en weegzak.
- Gevangen karper snel en onbeschadigd terugzetten.
- Van diefstal/vis-diefstal of poging daartoe zal altijd aangifte worden gedaan.
- Vissen met gevlochten hoofdlijn verboden.
- Vissen met vast-lood systemen verboden.
- Gebruik van zogenaamde "benthooks" verboden.
- Gebruik van haken met en zonder weerhaak toegestaan, microbarb
  sterk aanbevolen!
- Vissen met maximaal 3 hengels toegestaan.
- De stek niet onbeheerd achterlaten wanneer er nog lijnen in liggen.
- Particles goed doorkoken.
- Houd rekening met eventuele witvissers.
- Nachtvissen alleen vanaf de hiervoor aangegeven stekken.
- Niet vissen rondom de op het kaartje aangegeven obstakels.
- Niet vissen in het duikgebied van duikclub Sea Devils (zie kaartje).
- Gebruik van boot en elektromotor verplicht, visvinder toegestaan.
- Gebruik van een voerboot is toegestaan.
- Het uitlopen van lijnen met een waadpak is verboden.
- Karper landen vanuit de boot wenselijk in verband met wiergroei
  en extreme diepteverschillen.
- Auto parkeren op de parkeerplaats dus geen auto’s op de stek.
- Geen schade toebrengen aan natuur en begroeiing.
- Laat onze oever schoon achter. Ook bierdopjes,
  peuken en lijnresten horen in de vuilniszak.
- Open vuur verboden. Barbecue is toegestaan,
  ook barbecue resten horen in de vuilniszak.
- Vissen op de andere plassen in het gebied is streng verboden.
  Deze zijn eigendom van stichting Natuurmonumenten en
  worden goed bewaakt door de daar aanwezige BOA's.
- Het tussentijds verlaten van het terrein dient te geschiede
  door de uitgang aan de Uilweg of Grinderijweg.
- Het is verboden om op het werkterrein te komen.
- Maximaal 2 glazen alcohol per dag.
- Gebruik van drugs/verdovende middelen verboden.
- Het gebruik van foto- en/of video-apparatuur voor commerciële doeleinden is uitsluitend toegestaan bij overleg en instemming van het bestuur.
- Bij het ingebruik nemen van een stek, houd rekening met andere vissers.
- Zwemmen verboden.
- Honden ten alle tijden aanlijnen, hondenpoep opruimen.
- Het gebruik van een reddingsvest is verplicht.Witvissen
- De ingang van Vc de Meeren is gelegen aan de Uilweg of Grinderijweg
  (zie stekkenkaart) Dus NOOIT via de ingang van het bedrijventerrein
  Thijssen.
- Jeugdige vissers onder de 18 jaar mogen alleen vissen onder de begeleiding
  van een volwassen vergunninghouder.
- Elke nieuwe vergunninghouder ontvangt eenmalig een exemplaar van het 
  reglement, mocht dit reglement tussentijds wijzigen dan ontvangt u een 
  nieuw exemplaar.
- Elke vergunninghouder onderwerpt zich aan het reglement en wordt geacht
  dit te kennen en ondertekenen.
- De vispas van VC de Meeren kan ter controle, alleen door leden van het
  bestuur of de witviscommissie ter inzage opgevraagd worden.
- Alle aanwijzingen door gemachtigden van de vereniging dienen stipt
  opgevolgd te worden.
- Indien een vergunninghouder het reglement overtreedt, heeft het
  bestuur de  bevoegdheid om, na een bestuursvergadering de
  desbetreffende vergunninghouder een sanctie op te leggen. In het ergste
  geval royement als vergunninghouder, restitutie in GEEN geval mogelijk!
- De vergunning loopt van 1 januari tot 31 december, is persoonsgebonden
  en niet overdraagbaar.
- Het lidmaatschap eindigt: door schriftelijke opzegging, overleiden of
  wangedrag ten opzichte van de club. 
- Beperkingen t.a.v. vistuig: Er mag gevist worden met maximaal 2 hengels
  met 1 haak per hengel.
- Een witvisser mag NIET gericht op karper vissen.
- Indien je de gevangen vis tijdelijk wilt bewaren, dan dient dit te gebeuren
  in een leefnet van zacht materiaal. Een minimale doorsnede van 40 cm en
  een minimale lengte van 2 meter.
- Het is NIET toegestaan vis mee te nemen of uit te zetten.
- Men mag de natuur niet aantasten of verstoren.
- Het is verboden water en/of oevers te vervuilen, te beschadigen en/of
  rommel achter te laten.
- Het gebruik van barbecue of open vuur is in de bosrand verboden.
- Het is verboden te witvissen op de op het stekkenkaartje aangegeven
  stekken als verboden.Aansprakelijkheid en tips met betrekking tot veiligheid
- Het terrein van de Meeren betreden op eigen risico.
- VC de Meeren stelt zich niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel.
- VC de Meeren stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal van- of schade aan
  uw eigendommen.
- Nog geen 18? Alleen vissen onder begeleiding van een volwassene.
- Blijf uit de buurt van de op de zuid-oever aanwezige materialen, deze zijn
  erg zwaar en vaak onstabiel.
- Ga nooit in je waadpak het water op!
- Door de grote waterdiepte kunnen watertemperaturen sterk verschillen,
  pas daarom op voor kramp wanneer je onverhoopt te water raakt.
- De ondiepe noord-oosthoek niet betreden! Kans op drijfzand.


Meenemen en uitzetting vis
- Het is streng verboden om vis te doden of mee te nemen.
- Uitzettingen worden enkel gedaan door het bestuur. Neem hierin zelf
  geen initiatief, dit kan grote schade aan het water tot gevolg hebben.

Bij overtreding van deze regels behoudt VC de Meeren het recht de overtreder van het water te verwijderen.

De Meeren copyright ® 2023| Disclaimer